از نشانه های قبولی توبه یکی هم این است که

امامت با انگشتان مهربانش گرد و خاک از چهره ات پاک کند.

 

 پ.ن: عنوان از لهوف،ص104..امام بر بالین حر.