خدایا!

من همان کسی هستم 

که قلب دوستان تو را لرزانده ام...

 

پ.ن: عنوان از لهوف.ص: 103. کلام حر.