این که آرزو می کنم...

همیشه "با" تو باشم٬

یعنی خیلی دوست دارم...

همیشه "شبیه"  تو باشم!!